Contact Us

Should you require any information about Hibernian please email  info@hibernian.de

Office Phone:             +49 89 215 380 20

Office Fax :                   +49 8233 84913417

VAT Number:                 DE814334335

Address: Hibernian Investments GmbH, Südliche Münchener Str. 2, 82031 Grünwald

Legal form: Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Vertretungsberechtigte Gesellschafter: David Dempsey